โรงเรียนบ้านหาดทับยา

หมู่ที่ 1 บ้านหาดทับยา ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 055-831547

LOGO_OBEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ผู้อำนวยการ

นายเจษฎา อิ่มอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหาดทับยาเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2486
ในที่ดินของวัดสัก (วัดร้าง) โดยมีชาวบ้านได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
โดยมี นายสวัสดิ์ ปานสมบัติเป็นครูใหญ่คนแรก
พ.ศ. 2488 นายเทียบทิพย์ในตรีย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ในที่ดินของนายตุ๊คงแก้ว(ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน)
พ.ศ. 2490 นายเทียบทิพย์มนตรี ครูใหญ่ และนายตุ๊คงแก้วได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งในที่ดินของนายบัว กันชูผล และนางเค้า ช้างเนียม
พ.ศ. 2503 มีนักเรียนจากบ้านโรงหม้อทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้นมีนายอมรเอี่ยมมิ่ง
เป็นครูใหญ่และคณะกรรมการสถานศึกษาได้จัดหาลิเกไปแสดงหารายได้เพื่อนำมาซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1
พ.ศ. 2512 นายอำนวยคำคงอยู่มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และซ่อมแซมอาคารเรียน
พ.ศ. 2516 นายอุ่น แก้วเล็กย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2518 นายวงศ์หงษ์ พิบำรุงดำรงตำแหน่งครูใหญ่และย้ายโรงเรียน
ไปตั้งที่บริเวณข้างวัดศรีจำปาศักดิ์ทางด้านทิศเหนือ
พ.ศ. 2519 ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ. , แบบ ป. 1 ฉ.พร้อมบ้านพักครู
เปิดทำการสอนถึง ป. 7 มี นายวงศ์หงษ์ พิบำรุงเป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2520 เปิดสอนชั้น ป. 1 – ป. 6
พ.ศ. 2530 เปิดสอนชั้นอนุบาลและมีนายอินศวร กิ่งแก้วจากโรงเรียนบ้านหัวค่าย
มารักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2532 นายอุดม จิตรนอกอาจารย์ใหญ่ได้จัดหาเงินทอดผ้าป่าก่อสร้างห้องสมุด
พ.ศ. 2534 นายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอมอาจารย์ใหญ่ได้ก่อสร้างอาคารห้องสหกรณ์
พ.ศ. 2536 นายทวิช หมวกทองได้จัดทำป้ายโรงเรียน
พ.ศ. 2540 นายทินกร ศรศิลป์อาจารย์ใหญ่ได้เปลี่ยนสังกะสีที่อาคารเรียน ป. 1 ซ.
30 สิงหาคม 2542 นายชูชีพอินทร์ลาอาจารย์ใหญ่จัดทำถนนใหญ่หน้าโรงเรียน
เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า เป็น 15 แอมแปร์รวมทั้งการทอดผ้าป่าสามัคคีจากศิษย์เก่าและผู้ปกครองเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2543 เป็นเงิน 4 แสนบาทเศษ
28 เมษายน 2543 นายชูชีพอินทร์ลาได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ. และขยายห้องสมุด,สร้างห้องคอมพิวเตอร์และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์, ก่อสร้างโรงครัว, ก่อสร้างถนนทางเข้าโรงเรียนและเรียนเพาะชำ
พ.ศ. 2544 ได้เปลี่ยนสังกะสีที่อาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ. สร้างสนามกีฬาคอนกรีต
ได้แก่สนามวอลเล่ย์บอล,สนามตะกร้อและสนามเปตองเปิดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของ
วัดศรีจำปาศักดิ์
พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนสังกะสี และซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ซ.ขุดบ่อเลี้ยงปลาสร้างเวทีลอยหน้าเสาธงศูนย์สมุนไพรริเริ่มดำเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดเล็ก
พ.ศ. 2546 ต่อเติมก่อสร้างสระว่ายน้ำจัดทำถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนระยะทาง 150 เมตรนายชูชีพอินทร์ลาได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2547 ติดตั้งจานดาวธรรมนายชูชีพอินทร์ลาได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
พ.ศ. 2548 ต่อเติมสระว่ายน้ำติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
พ.ศ. 2549 ต่อเติมสระว่ายน้ำติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่โดยการจัดทำรางรินระบายน้ำจำนวน 3 แห่งคือ บริเวณอาคาร ป. 1 ฉ, อาคาร ป. 1 ซ และบริเวณโรงอาหาร
พ.ศ. 2550 ซ่อมแซมปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่ ได้แก่โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องดนตรี เปลี่ยนพื้นทางเดินอาคารเรียน อาคาร ป. 1 ซ และเทปูนรอบขอบสระว่ายน้ำ
พ.ศ. 2551 ติดตั้งระบบบำบัดน้ำ(สระว่ายน้ำ) ขนาดเล็ก และดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่โรงเรียนได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
พ.ศ. 2552 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มปรับปรุงสภาพห้องน้ำนักเรียน และทางขึ้นลงอาคารเรียน
พ.ศ. 2553 ปรับปรุงโรงอาหาร,ปูกระเบื้องห้องดนตรี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ปูกระเบื้องอาคารเอนกประสงค์ชั้นอนุบาล ทำป้ายชื่อโรงเรียน รั้วโรงเรียนจาการบริจาคของคณะครูและชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ำ จัดสิ่งแวดล้อมอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรับปรุงห้อง ป. ๑ ซปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสระน้ำห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางหนึ่งฤทัย โตมิมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา
11 เมษายน 2560 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จากผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง เป็นจำนวนเงิน 226/355 บาทถ้วน
23 เมษายน 2560 ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง จากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชน
พฤษภาคม 2560 ได้รับเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชน
เป็นจำนวนเงิน 21/024 . 50 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน ทำรางริน โรงอาหาร และ
ทางเชื่อมระหว่างอาคาร ป 1 ซ กับ ป 1 ฉ ซ่อมแซมปรับปรุงกล้องวงจรปิด และเพิ่มกล้องอีก 4 จุด ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน และแนวถนนทางเดิน จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน จัดทำห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบอินเตอร์เน็ต ห้องเรียนปฐมวัย ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องพยาบาล ห้องสารสนเทศ ห้องประชุม
1 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านหาดทับยา ได้รับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีมาก จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
21 มิถุนายน 2560 นางหนึ่งฤทัย โตมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา ร่วมกับชุมชนเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร จากสังกะสีเป็นแผ่นเมทัลชีท
9 กรกฎาคม 2560 ได้รับมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 10/000 บาท
8 สิงหาคม 2560 นางหนึ่งฤทัย โตมิ และตัวแทนนักเรียนรับมอบ คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
20 สิงหาคม 2560 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียนปฐมวัย สร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปูกระเบื้อง ทาสีภายในและภายนอก
26 สิงหาคม 2560 ปรับพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียน โดยการรับบริจาคดิน จำนวน 10 รถ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง
12 ธันวาคม 2560 ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขัน “ประกวดร้องเพลงขับขานประสานเสียง” ระดับประถมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10 มกราคม 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน ป. 1 ซ จำนวน 1 อาคาร เป็นเงิน 99/000 บาท
13 มกราคม 2561 รับมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ของขวัญ ของรางวัล จากทีมงานปันใจให้น้อง
18 มกราคม 2561 รับมอบทุนการศึกษา จากเจ้าอาวาสวัดขวางชัยภูมิ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 3 ทุน พร้อมของที่ระลึก
31 มกราคม 2561 รับมอบหลังคาเมทัลชีท จากร้าน บีเค เมทัลชีท สาขาพิชัยเพื่อใช้ปรับปรุง ห้องส้วมนักเรียน จำนวน 3 หลัง
11 กุมภาพันธ์ 2561 รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน จากเจ้าภาพงาน ขาว ดำ
ณ วัดศรีจำปาศักดิ์
14 กุมภาพันธ์ 2561 ปรับปรุงทาสีฐานเสาธง พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณฐานเสาธง
15 กุมภาพันธ์ 2561 เปลี่ยนหลังคาห้องส้วมนักเรียน จำนวน 3 หลัง
16 กุมภาพันธ์ 2561 รับมอบ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์
2 เมษายน 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารยกระดับอาคารเรียน ป. 1 ซ 2 อาคารเรียนและเปลี่ยนหลังคา 1 อาคาร
23 เมษายน 2561 รับมอบจักรยานยืมเรียน จำนวน 25 คัน จากสโมสร โรตาลี่ จังหวัดอุตรดิตถ์
16 พฤษภาคม 2561 ปรับภูมิทัศน์ บริเวณขอบสระ
21 พฤษภาคม 2561 ปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโรงเรียน สนามกีฬา ด้านหน้าเสาธง จากการรับบริจาคดินจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง
26 พฤษภาคม 2561 ติดตะแกรงป้องกันนกพิราบ อาคาร ป. 1 ฉ
11 กรกฎาคม 2561 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อม หน้าอาคารเรียน ป. 1 ฉ
24 สิงหาคม 2561 นางหนึ่งฤทัย โตมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา รับมองตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”
ประจำปีการศึกษา 2560
8 กันยายน 2561 ได้รับ
1 . รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป. 1 –ป. 6
2 . รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นป. 4 – ป. 6
3 รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป. 1 – ป. 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
10 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านหาดทับยา ได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2560 ” จากกระทรวงศึกษาธิการ
10 ตุลาคม 2561 รับมอบพัดลม จำนวน 10 ตัว จากวัดคลองโพธิ์
14 ตุลาคม 2561 ปรับภูมิทัศน์ ถมดินสระ จากการรับบริจาคดินจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง
23 ตุลาคม 2561 ทาสีห้องน้ำห้องส้วมครู และนักเรียน
5 พฤศจิกายน 2561 ปรับปรุงระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV ได้รับจัดสรรกล่อง HD จำนวน 4 กล่อง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13 พฤศจิกายน 2561 รับจัดสรรงบประมาณ โครงการกีฬายุวชน ต.ท่ามะเฟือง จำนวน 80/000 บาทถ้วน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง
18 พฤศจิกายน 2561 รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 212/530 บาทถ้วน
19 พฤศจิกายน 2561 ติดตั้งกล้องวงจรปิด 3 จุด ได้แก่ ด้านหลังอาคารเรียน ป 1 . ฉ 2 จุด หน้าอาคารเรียนปฐมวัย 1 จุด
5 ธันวาคม 2561 สร้างฐานพระ พร้อมศาลา (ด้านข้างสนามกีฬาติดกับวัดศรีจำปาศักดิ์)
14 ธันวาคม 2561 อัญเชิญพระพุทธวิโมกข์ พระพุทธรูป จากหน้าอาคารเรียนป. 1 ฉ ไปประดิษฐาน ณ ศาลาใต้ร่มโพธิ์
24 ธันวาคม 2561 ปรับปรุงแซม ทำฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้งไฟ อาคารเอนกประสงค์พร้อมทั้งทาสี ภายในและภายนอก
26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านหาดทับยา ได้รับเกียรติบัตร การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
7 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท อาคาร ป. ๑ ฉ
11 พฤศจิกายน 2562 รับมอบ ห้องคอมพิวเตอร์ จากคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2
25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพันณิดา ด้วงท้วม ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา
9 เมษายน 2563 นายสมพงษ์ ธรรมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สถานศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

พันธกิจ

ตระหนักคุณธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา จัดหลักสูตรยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐาน