โรงเรียนบ้านหาดทับยา

หมู่ที่ 1 บ้านหาดทับยา ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 055-831547

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 2 5 1
อนุบาล 3 4 5 9 1
รวม อนุบาล 7 7 14 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 0 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 2 6 1
รวมประถม 24 12 36 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 31 19 50 8

บทความล่าสุด