โรงเรียนบ้านหาดทับยา

หมู่ที่ 1 บ้านหาดทับยา ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 055-831547

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
♦️ โรงเรียนบ้านหาดทับยา รับการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเงิน โดยทางโรงเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา โดยเฉพาะบุหรี่จึงมีนโยบายให้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและสานต่อโครงการไปในระดับต่อไป
♦️ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทั้ง ๗ ท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำ แนวทางในการจัดกิจกรรมและกำลังใจในการทำงานของคณะครูเพื่อนักเรียน
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิชัย

บทความล่าสุด