โรงเรียนบ้านหาดทับยา


หมู่ที่ 1 บ้านหาดทับยา ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 055-831547

hadtubya-1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1063160177-20150630-140151

นายเจษฎา อิ่มอยู่
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหาดทับยาเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2486
ในที่ดินของวัดสัก (วัดร้าง) โดยมีชาวบ้านได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
โดยมี นายสวัสดิ์ ปานสมบัติ เป็นครูใหญ่คนแรก

พ.ศ. 2488 นายเทียบ ทิพย์ในตรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ในที่ดินของนายตุ๊ คงแก้ว (ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน)

พ.ศ. 2490 นายเทียบ ทิพย์มนตรี ครูใหญ่ และนายตุ๊ คงแก้ว ได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งในที่ดินของ นายบัว กันชูผล และนางเค้า ช้างเนียม

พ.ศ. 2503 มีนักเรียนจากบ้านโรงหม้อทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้น มีนายอมร เอี่ยมมิ่ง
เป็นครูใหญ่และคณะกรรมการสถานศึกษาได้จัดหาลิเกไปแสดงหารายได้เพื่อนำมาซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1

พ.ศ. 2512 นายอำนวย คำคงอยู่ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และซ่อมแซมอาคารเรียน

พ.ศ. 2516 นายอุ่น แก้วเล็ก ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2518 นายวงศ์หงษ์ พิบำรุง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และย้ายโรงเรียน
ไปตั้งที่บริเวณข้างวัดศรีจำปาศักดิ์ทางด้านทิศเหนือ

พ.ศ. 2519 ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. , แบบ ป.1 ฉ. พร้อมบ้านพักครู
เปิดทำการสอนถึง ป.7 มี นายวงศ์หงษ์ พิบำรุง เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2520 เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.6

พ.ศ. 2530 เปิดสอนชั้นอนุบาลและมีนายอินศวร กิ่งแก้ว จากโรงเรียนบ้านหัวค่าย
มารักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2532 นายอุดม จิตรนอก อาจารย์ใหญ่ ได้จัดหาเงินทอดผ้าป่าก่อสร้างห้องสมุด

พ.ศ. 2534 นายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอม อาจารย์ใหญ่ ได้ก่อสร้างอาคารห้องสหกรณ์

พ.ศ. 2536 นายทวิช หมวกทอง ได้จัดทำป้ายโรงเรียน

พ.ศ. 2540 นายทินกร ศรศิลป์ อาจารย์ใหญ่ ได้เปลี่ยนสังกะสีที่อาคารเรียน ป.1 ซ.

30 สิงหาคม 2542 นายชูชีพ อินทร์ลา อาจารย์ใหญ่ จัดทำถนนใหญ่หน้าโรงเรียน
เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า เป็น 15 แอมแปร์ รวมทั้งการทอดผ้าป่าสามัคคีจากศิษย์เก่าและผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2543 เป็นเงิน 4 แสนบาทเศษ

28 เมษายน 2543 นายชูชีพ อินทร์ลา ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ซ. และขยายห้องสมุด, สร้างห้องคอมพิวเตอร์และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์, ก่อสร้างโรงครัว, ก่อสร้างถนนทางเข้าโรงเรียนและเรียนเพาะชำ

พ.ศ. 2544 ได้เปลี่ยนสังกะสี ที่อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. สร้างสนามกีฬาคอนกรีต
ได้แก่สนามวอลเล่ย์บอล, สนามตะกร้อและสนามเปตอง เปิดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของวัดศรีจำปาศักดิ์

พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนสังกะสี และซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ. ขุดบ่อเลี้ยงปลา สร้างเวทีลอยหน้าเสาธง ศูนย์สมุนไพร ริเริ่มดำเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดเล็ก

พ.ศ. 2546 ต่อเติมก่อสร้างสระว่ายน้ำ จัดทำถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน ระยะทาง 150 เมตร นายชูชีพ อินทร์ลา ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2547 ติดตั้งจานดาวธรรม นายชูชีพ อินทร์ลา ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

พ.ศ. 2548 ต่อเติมสระว่ายน้ำ ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พ.ศ. 2549 ต่อเติมสระว่ายน้ำ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่โดยการจัดทำรางรินระบายน้ำจำนวน 3 แห่ง คือ บริเวณอาคาร ป.1ฉ, อาคาร ป.1ซ และบริเวณโรงอาหาร

พ.ศ. 2550 ซ่อมแซมปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่ ได้แก่ โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องดนตรี เปลี่ยนพื้นทางเดินอาคารเรียน อาคาร ป.1ซ และเทปูนรอบขอบสระว่ายน้ำ

พ.ศ. 2551 ติดตั้งระบบบำบัดน้ำ(สระว่ายน้ำ) ขนาดเล็ก และดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่ โรงเรียนได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

พ.ศ. 2552 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม ปรับปรุงสภาพห้องน้ำนักเรียน และทางขึ้นลงอาคารเรียน

พ.ศ. 2553 ปรับปรุงโรงอาหาร, ปูกระเบื้องห้องดนตรี

พ.ศ. ๒๕๕๔ ปูกระเบื้องอาคารเอนกประสงค์ชั้นอนุบาล ทำป้ายชื่อโรงเรียน รั้วโรงเรียนจาการบริจาคของคณะครูและชุมชน

พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ำ จัดสิ่งแวดล้อมอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรับปรุงห้อง ป.๑ ซ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม สระน้ำ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางหนึ่งฤทัย โตมิ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา

11 เมษายน 2560 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จากผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง เป็นจำนวนเงิน 226,355 บาทถ้วน

23 เมษายน 2560 ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง จากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชน

พฤษภาคม 2560 ได้รับเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชน

เป็นจำนวนเงิน 21,024.50 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน ทำรางริน โรงอาหาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร ป1 ซ กับ ป1 ฉ ซ่อมแซมปรับปรุงกล้องวงจรปิด และเพิ่มกล้องอีก 4 จุด ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน และแนวถนนทางเดิน จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน จัดทำห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบอินเตอร์เน็ต ห้องเรียนปฐมวัย ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล ห้องสารสนเทศ ห้องประชุม

1 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านหาดทับยา ได้รับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีมาก จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

21 มิถุนายน 2560 นางหนึ่งฤทัย โตมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา ร่วมกับชุมชนเปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร จากสังกะสีเป็นแผ่นเมทัลชีท

9 กรกฎาคม 2560 ได้รับมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 10,000 บาท

8 สิงหาคม 2560 นางหนึ่งฤทัย โตมิ และตัวแทนนักเรียนรับมอบ คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

20 สิงหาคม 2560 ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียนปฐมวัย สร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปูกระเบื้อง ทาสีภายในและภายนอก

26 สิงหาคม 2560 ปรับพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียน โดยการรับบริจาคดิน จำนวน 10 รถ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง

12 ธันวาคม 2560 ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขัน “ประกวดร้องเพลงขับขานประสานเสียง” ระดับประถมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

10 มกราคม 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน ป.1 ซ จำนวน 1 อาคาร เป็นเงิน 99,000 บาท

13 มกราคม 2561 รับมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ของขวัญ ของรางวัล จากทีมงานปันใจให้น้อง

18 มกราคม 2561 รับมอบทุนการศึกษา จากเจ้าอาวาสวัดขวางชัยภูมิ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 3 ทุน พร้อมของที่ระลึก

31 มกราคม 2561 รับมอบหลังคาเมทัลชีท จากร้าน บีเค เมทัลชีท สาขาพิชัยเพื่อใช้ปรับปรุง ห้องส้วมนักเรียน จำนวน 3 หลัง

11 กุมภาพันธ์ 2561 รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน จากเจ้าภาพงาน ขาว ดำ ณ วัดศรีจำปาศักดิ์

14 กุมภาพันธ์ 2561 ปรับปรุงทาสีฐานเสาธง พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณฐานเสาธง

15 กุมภาพันธ์ 2561 เปลี่ยนหลังคาห้องส้วมนักเรียน จำนวน 3 หลัง

16 กุมภาพันธ์ 2561 รับมอบ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์

2 เมษายน 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารยกระดับอาคารเรียน ป.1 ซ 2 อาคารเรียนและเปลี่ยนหลังคา 1 อาคาร

23 เมษายน 2561 รับมอบจักรยานยืมเรียน จำนวน 25 คัน จากสโมสร โรตาลี่ จังหวัดอุตรดิตถ์

16 พฤษภาคม 2561 ปรับภูมิทัศน์ บริเวณขอบสระ

21 พฤษภาคม 2561 ปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโรงเรียน สนามกีฬา ด้านหน้าเสาธง จากการรับบริจาคดินจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง

26 พฤษภาคม 2561 ติดตะแกรงป้องกันนกพิราบ อาคาร ป.1 ฉ

11 กรกฎาคม 2561 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อม หน้าอาคารเรียน ป.1 ฉ

24 สิงหาคม 2561 นางหนึ่งฤทัย โตมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา รับมองตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”

ประจำปีการศึกษา 2560

8 กันยายน 2561 ได้รับ

  1. รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1 –ป.6
  2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4- ป.6
  3. รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1- ป.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

10 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านหาดทับยา ได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2560” จากกระทรวงศึกษาธิการ

10 ตุลาคม 2561 รับมอบพัดลม จำนวน 10 ตัว จากวัดคลองโพธิ์

14 ตุลาคม 2561 ปรับภูมิทัศน์ ถมดินสระ จากการรับบริจาคดินจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง

23 ตุลาคม 2561 ทาสีห้องน้ำห้องส้วมครู และนักเรียน

5 พฤศจิกายน 2561 ปรับปรุงระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV ได้รับจัดสรรกล่อง HD จำนวน 4 กล่อง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

13 พฤศจิกายน 2561 รับจัดสรรงบประมาณ โครงการกีฬายุวชน ต.ท่ามะเฟือง จำนวน 80,000 บาทถ้วน จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง

18 พฤศจิกายน 2561 รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 212,530 บาทถ้วน

19 พฤศจิกายน 2561 ติดตั้งกล้องวงจรปิด 3 จุด ได้แก่ ด้านหลังอาคารเรียน ป1. ฉ 2 จุด หน้าอาคารเรียนปฐมวัย 1 จุด

5 ธันวาคม 2561 สร้างฐานพระ พร้อมศาลา (ด้านข้างสนามกีฬาติดกับวัดศรีจำปาศักดิ์)

14 ธันวาคม 2561 อัญเชิญพระพุทธวิโมกข์ พระพุทธรูป จากหน้าอาคารเรียนป.1 ฉ ไปประดิษฐาน ณ ศาลาใต้ร่มโพธิ์

24 ธันวาคม 2561 ปรับปรุงแซม ทำฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้งไฟ อาคารเอนกประสงค์พร้อมทั้งทาสี ภายในและภายนอก

26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านหาดทับยา ได้รับเกียรติบัตร การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

7 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท อาคาร ป.๑ ฉ

11 พฤศจิกายน 2562 รับมอบ ห้องคอมพิวเตอร์ จากคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพันณิดา ด้วงท้วม ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา

9 เมษายน 2563 นายสมพงษ์ ธรรมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สถานศึกษา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

พันธกิจ

ตระหนักคุณธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา จัดหลักสูตรยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน